Chat with us, powered by LiveChat

 

 

 Art. 1 – Organizatorul

 

1.1.      Organizatorul campaniei Pegas „Best Deals”  (denumita in continuare „Campania”) este  Atelierele Pegas SRL („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, sector 2, Str. Marcel Iancu 3-5, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/11692/2011, cod fiscal nr. RO29164443, reprezentată prin Adrian Stanciu, având functia de Administrator

1.2.      Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.      Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

 

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Campaniei

 

 • Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei. Campania va incepe pe data de 02 august 2022 si va dura pana la 30 august 20

 

 

Art. 3 -  Regulamentul oficial al Campaniei

 

 • Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
 • in format electronic, prin accesarea website-ului https://www.ro;
 • in urma unei solicitari scrise trimise la adresa de comunicare a Organizatorului din Bucuresti, sector 2, Str. Marcel Iancu , nr.3- 5.

 

 • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul https://www.bicicletapegas.ro.

 

 

Art. 4 - Dreptul de participare

 

 • Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania, care indeplinesc urmatoarele conditii:

 

 • daca au implinit varsta de 18 ani, participantii pot participa in nume personal
 • daca nu au implinit varsta de 18 ani, Participantii pot participa la Campanie prin intermediul unui parinte sau al tutorelui legal
 • care achizitionationeaza, fie din magazinele fizice sau on line pe website-ul www.bicicletapegas.ro, in perioada 02 august - 30 august 2022 un produs semnalizat ca facand parte din campanie; 
 • fac dovada achiziției produsului cu factura, bon fiscal.

 

 • Nu pot participa la Campanie urmatoarele categorii de persoane:
 • anga­jatii companiei Atelierele Pegas S.R.L.
 • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori)  si sot/sotie nu au dreptul de a participa la Campanie.

 

Art. 5 - Mecanismul de functionare

 

Campania ”Best Deals” este o campaniede reduceri ale unor produse marcate specific pe website-ul www.bicicletapegas.ro si care se desfasoara in mediul online (pe site-ul www.bicicletapegas.ro), cat si in magazinele fizice ale Organizatorului.

 

Produse in campanie:

 • Clasic Dinamic – 15% reducere (2 – 15 august), + 5% reducere 15 - 30 august

Pentru perioada 2-15 august produsul va fi marcat pe site cu label reducere valorica

In perioada 15 – 30 august produsul va fi marcat pe site cu label – “Cel mai bun pret”

 • Pegas Drumet – 5% reducere(2 – 30 august)

Produsul va fi marcat pe site cu label – “Cel mai bun pret”

 

Campania se desfasoara in limita stocului existent si nu se poate cumula cu alte oferte sau reduceri.

 

Art 6 – Limitarea raspunderii

 

6.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

6.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

6.3.  Eventualele contestatii vor fi luate in considerare dupa data de 30 august 2022.

6.4.  Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Epuizarea stocului.
 2. Nicio eroare in datele furnizate de catre participanti; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie din cauza ilizibilitatii datelor personale, codului inscris;
 3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui participant de a intra in posesia premiului ori a produsului obtinut pe baza mecanismului campaniei.
 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea produselor obitnute pe baza mecanismului campaniei cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile postale, curierat etc;
 5. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare sau nevalide referitoare la produsele obtinute pe baza mecanismului campaniei.
 6. Situatiile in care anumite persoane inscrise in campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la campanie. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta premiilor, precum, produselor care pot fi obtinute beneficiind de mecanismul campaniei si a mecanismului campniei, cat si si a calendarului ulterior al campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea campaniei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect de orice tip la adresa campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa si numarul de telefon mobil).

 

Art. 7 - Prelucrarea datelor personale

 

7.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a  Atelierelor Pegas, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor participantilor,  realizarea de rapoarte statistice cu privire la clienți, activitati de marketing direct precum informarea persoanelor incluse in baza de date a Atelierelor Pegas prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, trimiterea catre participant de diverse materiale publicitare, informative si/sau obiecte promotionale si/sau mostre.

7.2  Prin inscrierea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

7.3  Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677 /2001, privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

7.4  Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter parsonal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator.

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. 

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

7.5  La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la Art.7.3 de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa de comunicare Bucuresti, sector 2, str. Marcel Iancu, nr. 3-5,  o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

7.6 Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protectia datelor personale stocate atat pe durata desfasurarii Promotiei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

7.7 Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform Legii 677/2001.

 

Art. 8 - Incetarea / Intreruperea Promotiei. Forta majora

 

8.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

8.2. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

8.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie .

 

Art. 9 – Litigii

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se pot trimite pe adresa de comunicare a Organizatorului  până pe 31 decembrie 2022, inclusiv. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

Art. 10 -  Alte Clauze

 

10.1 Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

10.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

10.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.